Услови за испорака

ОПШТИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА!
  • Испораката на производите се извршува на адресата која купувачот ја определил во нарачката и на начин кој го одбрал при самото правење на нарачката.
  • При предавање на производите купувачот или трето лице ја потпишуваат испратницата и другите пропратни документи.Под трето лице се подразбира лице кое не наведено во порачката но го прима производот на наведената адреса при извршување на порачката.
  • При примањето на производот примачот е должен да го провери производот за евентуални оштетувања при транспорт и да провери евентуален недостиг на некој дел доколку производот е составен од повеќе делови. Доколку се констатира некој од предходно наведените недостатоци примачот е должен веднаш да пријави рекламација. Пред испорака на производот купувачот ќе биде телефонски контактиран за часот и денот на испорака.
  • Испорака на производите се прави на целата територија на Р. Македонија.
  • Времето на испорака изнесува 48 часа (2 работни дена) од моментот на правењето на нарачката. Доколку нарачката е направена после 17 часот тогаш периодот за испорака започнува да тече од следниот работен ден.
  • Доколку нарачката е направена во неработен ден рокот започнува да тече од првиот работен ден. Во рокот на испорака не се пресметуваат неработните денови.МЕДИА ДИЗАЈН дооел го задржува правото да го продолжи периодот на испорака без да го извести купувачот најмногу 7 дена од моментот на правењето на нарачката и над 7 дена само со договор со купувачот.
  • Доколку има доцнење на испораката МЕДИА ДИЗАЈН дооел не сноси никаква одговорност доколку доцнењето е предизвикано од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката.
  • Доколку имате прашања слободно контактирајте на: 032 605 992